• Hurtownia elektrotechniczna
  • Adres
  • 43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 74
  • Godziny pracy
  • Pon. - Pt. 7:30 – 15:30

Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM 

http://polimet.com.pl/

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.  Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://polimet.com.pl/ (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez Właściciela.

2.  Terminy użyte w Polityce oznaczają:

1)  Serwis: serwis internetowy http://polimet.com.pl/;

2)  Użytkownik: podmiot korzystający z Serwisu;

3)  Właściciel: POLIMET S. Kij spółka jawna, Grażyńskiego, 74, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-008-67-86, REGON: .

4)  Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas korzystania z Serwisu.

3.  Celem Polityki jest w szczególności:

1)  udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa;

2)  zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum.

5.  W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki. Akceptacja może być dokonana za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu lub konfiguracji usługi.

6.  Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:

1)  ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2022.1648 t.j. ze zm.);

2)  ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020.344 t.j. ze zm.);

3)  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) (dalej: „Rozporządzenie”);

4)  ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019.1781 t.j. ze zm.).

 

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

1.  Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów.

2.  Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

1)  przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

2)  zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

3)  adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

4)  prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

5)  przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

6)  przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

3.  Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

4.  Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub zniszczeniem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

5.  Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:

1)  prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

2)  prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

3)  prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

4)  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

5)  prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

6.  Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: POLIMET S. Kij spółka jawna, Grażyńskiego, 74, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-008-67-86, REGON: , nr telefonu 664 700 682 , adres email:aneta.leszczynska@polimet.com.pl.

7.  Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

8.  W związku z działalnością Serwisu Właściciel korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonania usługi na rzecz Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane:

1)  firmie hostingowej,

2)  dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,

3)  dostawcy usług internetowych,

4)  dostawcy usług marketingowych lub reklamowych.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

1.  Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 29.01.2024.

2.  Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.  Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

4.  W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.